ارتودنسی بە چه معناست؟

ارتودنسی بە‌طور کلی بە معنای ردیف‌بودن و منظم قرارگرفتن دندان‌ها در دهان است. البته این نظم شامل حال فک‌ها نیز می‌شود بە این معنی که گاهی ممکن ...


Continue reading ...