جراحی فک بعد از تکمیل درمان ثابت ارتودنسی

بیمار  با سن 24 و جلو بودن فک پایین مراجعه کرده است که درمان شامل دستگاه ثابت ارتودنسی به مدت 6 ماه و در ادامه جراحی فک پایین  بوده است .نتیجه درمان در عکس بعد از یکسال ثبات کامل و نتیجه ایده ال را نشان مید هد