ارتودنسی متحرک برای درمان ناهنجاریهای فک در کودکان  توسط متخصص ارتودنسی

دستگاه متحرک میتواند به اشکال مختلف برای بیماران طراحی و ساخته شود

بهترین نتیجه درمان ارتودنسی بدون برگشت